Femte Ungdomsringen r.f.

Bölesundsvägen 10 B
65610 Korsholm

Tfn 050-433 3262
E-post: femte[ät]sou.fi

Välkommen till Femte Ungdomsringens hemsida!

Femte Ungdomsringen är centralorganisationen för svenskspråkiga ideella ungdoms-, hembygds- och liknande föreningar inom Korsholms kommun och Vasa stad. Ringen är i sin tur en del av Svenska Österbottens Ungdomsförbund, som i sin tur står under Finlands Svenska Ungdomsförbund tillsammans med tre andra landskapsförbund.

Femte ringen är en av åtta ringar inom SÖU, och är i nuläget den enda ringen med anställd personal och skild styrelse.

Femte Ungdomsringen har som främsta uppgift att stöda sina medlemsföreningar med att skapa och upprätthålla barn-, ungdoms- och byaverksamhet. För att medlemsföreningarna skall vara ajour med bestämmelser och myndighetskrav ordnar ringen kurser och skolningar för sina medlemmar. Under senare tid har kurser i föreningsbokföring, föreningsteknik, ordningsvaktkurser och kurser i evenemangsplanering varit speciellt populära.

Ringen ordnar även egen verksamhet i mindre skala. En paintballturnering brukar hållas årligen i månadsskiftet april-maj och Pidro-VM ordnas i oktober varje år.


 


HISTORIK

Femte Ungdomsringen grundades i Martois 19 september 1909, då 8 föreningar enades om att samarbeta genom ringverksamhet. Ivar Wahlbeck blev vald till ringens första ordförande.

Under den första verksamhetstiden blev folkdräktsfrågan i centrum när Korsholmsdräkten skulle tas i bruk. Perioden kännetecknas av ett digert arbete inom den kulturella verksamheten. Idrotten och framför allt skidåkning var en annan viktig del av verksamheten. Under tiden före världskriget övergick intresset till det politiska och jägarrörelsen samlade många föreningsaktiva från ringens område. Många av dessa hade stor nytta av de många skidtävlingarna.

På 1920-talet blev ringverksamheten mångsidigare och mer intensiv. Regelbundna ringmöten, ett "vandrande" ringbibliotek, startande av gymnastik- och idrottsklubbar, sångfester och föreläsningsdagar är exempel på verksamhet som fick sin start under 20-talet. 1926 bildades Femte Ungdomsringens idrottsförening.

Under 1930-talet delades ringen in i kretsar. 1935 genomfördes den första festfördelningen. Detta löste många problem rörande festtillställningarna. Under kriget låg mycket av verksamheten nere. Endast tillfälliga aktiviteter som samlingstillfällen och danser arrangerades.

Efter kriget var det livlig aktivitet i ungdomsföreningarna. Teater- och sångkörsverksamheten återupptogs, skärgårdsutflykterna, frågesporterna samt kurs- och föreläsningsverksamheten likaså. 1954 ordnades den första kulturtävlingen med fjärde ungdomsringen. Bordtennis, schack, pilkastning, solosång, välläsning och oförberedda tal ingick i tävlingen. Efter några år föll solosången, välläsningen och talen bort men de övriga grenarna tävlade man i ända fram till 1980-talet.

1964 togs initiativ till bildandet av ett medborgarinstitut i Femte Ungdomsringens regi. En garantiförening bildades och verksamheten kunde starta hösten 1966. Vid kommunsammanslagningen 1973 övergick medborgarinstitutet i kommunens ägo. I mitten av 60-talet startade ringen upp ringteatern. Under sju år spelades teater i ringens regi för att sedan mattas av och bli vilande några år. 1976 bildades teaterföreningen Korsholms Teater och teaterverksamheten lades ned för ringens del. OP-tävling, precisions- och orienteringstävlingar med bil, arrangerades första gången 1964. Samma år togs även initiativet till Femte ringens popklubb. I mitten av 60-talet anställdes den första ungdomsledaren i ringen, Henrik Svarfvar. Detta ledde till att ringens verksamhet blomstrade. Ringfotbollen kom igång 1966, fler tävlingsformer steg in på ringens verksamhetsplaner bl.a skidtävlingarna samlade många deltagare.

Under 1970-talet dominerade tävlingsverksamheten. I och med kommunsammanslagningen övergick ungdomsledaren i kommunal tjänst.

Den populära Juniorcupen i fotboll startades 1980 och fungerade i ringens regi över tio år. Sjöslag och Live-Aid-revy engagerade många föreningsaktiva under 80-talet.

1991 arrangerades Antidrogtillställning till förmån för det förebyggande arbetet i drogfrågor. Detta arbete fortgår ännu idag men i andra former. En heltidsanställd dansinstruktör var anställd 1992-1993. Under detta år deltog över 1000 barn, ungdomar och vuxna i danskurser. 1994, 1995 och 1997 arrangerade ringen ungdomsmässan Checkpoint i samarbete med SÖU.

Under 80- och 90-talet var tävlingsverksamheten fortsatt intensiv. "Nygamla" tävlingar såsom föreningsskidning och bilorientering återinfördes i verksamheten med gott resultat.

2000-talet förde med sig en avmattning i tävlingsverksamheten och deltagarantalet sjönk stadigt. Styrelsen beslöt att ta paus från tävlingsverksamheten för att istället satsa på det förebyggande drogarbetet vilket intresserade samtliga styrelsemedlemmar. Satsningen ledde till LIDA-projektet.

Förutsättningarna samt behov och efterfrågan av verksamhet förändras kontinuerligt och ringen har hittills lyckats anpassa verksamheten efter detta.